45 Onderliggend Lijden

22 november 2021

Door Wim Zeegers

Iemand moet dat ooit bedacht hebben. Onderliggend lijden. Hoeveel mensen lijden er eigenlijk aan? En wanneer wordt het lijden onderliggend? En zou er ook bovenliggend lijden bestaan? Ik denk van wel, maar weet het niet zeker. Je zou kunnen zeggen dat iemand die een medicijn gebruikt ziek is, want waarom zou je anders een medicijn gebruiken? “Ja, maar ik gebruik het preventief”. Okay. Door een arts voorgeschreven of zelf aangeschaft? Of een combi? Of lijdt je pas aan onderliggend lijden als een arts dat heeft vastgesteld? Of lijdt je pas daaraan als je in de statistieken bent opgenomen?

Voor enig houvast gaan we naar Volksgezondheid en Zorg: “Op 1 januari 2019 hadden bijna tien miljoen mensen in Nederland één of meer chronische aandoeningen. Dit komt overeen met 57% van de Nederlandse bevolking. Een ‘chronische aandoening’ is hier gedefinieerd als een aandoening waarbij over het algemeen geen uitzicht is op volledig herstel”. En: “Chronische aandoeningen komen op alle leeftijden voor. Het percentage mensen met één of meer chronische aandoeningen is echter hoger op hogere leeftijd. Ruim 95% van de mensen van 75 jaar en ouder heeft ten minste één chronische aandoening. De prevalentie onder personen jonger dan 40 jaar is ruim 40%”. Hierbij zijn de mensen in het voorstadium van full-blown diabetes niet meegenomen, omdat zij niet worden gediagnostiseerd. Deze mensen – meer dan 1,1 miljoen volgens het Diabetes Fonds – weten nog niet dat zij ziek aan het worden zijn, eigenlijk al zijn. Onderliggend lijden, dus.

Desgevraagd deelt de redactie Volksgezondheid en Zorg punt info mij op 27 juli 2021 mee, dat: “zodra wij de nieuwe cijfers over 2020 ontvangen, zullen wij deze op de website vervangen”. Om dat te zijner tijd te kunnen vergelijken heb ik de cijfers van 2019 opgeslagen. NB: op 1 januari 2016 rapporteerde men 8,8 miljoen mensen met één of meer chronische aandoeningen. Dus in drie jaar tijd een stijging met 1,1 miljoen chronisch zieke mensen.

Dus, samenvattend: 9,9 miljoen op 1 januari 2019 plus 1,1 miljoen niet gediagnosticeerde diabetici plus net als van 2016 tot 2019, de stand van nu: 1 miljoen chronisch zieke mensen erbij [veronderstelling, inderdaad], kom ik ruw geschat op 12 miljoen mensen met onderliggend lijden.

En dat lijden gaan we volgens de topman van Bayer AG oplossen met gentherapie [column 44].

Gelooft ú het?

44 Burgerplicht

22 november 2021

Door Wim Zeegers

Destijds heb ik mijn militaire dienstplicht vervuld. In die tijd speelde de crisis om Berlijn. Begonnen als soldaat en na 21 maanden afgezwaaid als korporaal honoris causa [mosnummer was niet toereikend voor deze promotie, maar dat is voor de ingewijden], afgezwaaid op de Sectie 2/3 [operatiën en veiligheid] van een transportbataljon én voorzien van het erekoord in rood vanwege mijn verdiensten op het militaire verkeersbureau in La Courtine, Frankrijk [daar vonden destijds legeroefeningen plaats]. Ook nog op herhalingsoefening geweest.
Waarom schep ik zo op over mijn vervulde burgerplicht? Lees alstublieft verder!

Er waren in die tijd ook politieke dienstweigeraars [zij werden veroordeeld en naar de militaire bajes in Nieuwersluis gestuurd] en ook gewetensbezwaarden, die kregen dan vervangende dienst opgelegd, in een inrichting of zo. En er waren ontduikers. Die kwamen wel op, maar lieten zich afkeuren op gespeelde S5, mentale instabiliteit, die werd toen uitgedrukt in S1 tot S5; de laatste categorie kon zich spoorslags van het uniform ontdoen en “terug naar moeders”, zoals dat toen genoemd werd.

Waarom schep ik zo op over mijn vervulde burgerplicht? Omdat ik hiermee laat zien dat ik die niet uit de weg ga als de overheid mij van nut en noodzaak weet te overtuigen. Maar ik beslis zélf. De huidige gevraagde ‘burgerplicht’ is van een geheel andere orde.

Die vraagt om je persoonlijke, lichamelijke integriteit in te leveren en op te offeren, door je te laten enten. Met een experimenteel vaccin, een gen-therapie, zoals door de topman van Bayer op 24 oktober 2021 werd bevestigd [Engels gesproken, Duits ondertiteld; duur 1 minuut 18 seconde; de reclame overslaan] Bayer Vorstand: mRNA- Impfstoffe sind ein Beispiel für zelluläre Gentherapie.
En hij vertelt erbij dat dit nog maar het begin is… Stefan Oelrich, dus: “Letztlich sind die mRNA-Impfstoffe ein Beispiel für diese zelluläre Gentherapie. Wenn Sie vor zwei Jahre öffentlich angeboten hätten wären Sie bereit gewesen sich eine Gen- oder Zelltherapie in ihren Körper injizieren zu lassen? Wir hätten wahrscheinlich eine Ablehnungsquote von 95%. Ich glaube, diese Pandemie hat auch die Augen geöffnett, was vorher vielleicht nicht möglich gewesen wäre. Aber die Innovationen im Bereich der Biotechnologie haben auch unsere Sichtweise auf viele andere Krankheiten radikal verändert, vor allem nichtübertragbare Krankheiten. Wir können jetzt daran denken, viele dieser Krankheiten zu heilen und nicht nur ihre Symptome zu behandeln.
Nach Ansicht der Bundesforschungsministerin nehme durch Klimawandel und Bevölkerungswachstum die Gefahr von neuen Pandemien stetig zu. Um effektiver auf neue Herausforderungen reagieren zu können, müssten Wissenschaft und Forschung noch breiter gefördert werden”.

Dus met geheel nieuwe technieken ontwikkeld, laatste testfase overgeslagen, en al of niet werkzaam op een manier die nog volledig onduidelijk is, bijwerkingen onbekend, en al helemaal niet met het oog op de gezondheidsgevolgen voor de lange termijn. En die vaccins zijn ook nog eens aan de overheid verkocht op basis van relatief risico in plaats van absoluut risico. Totaal geflatteerde voorstelling van zaken. Ja, maar wat die lichamelijke integriteit betreft: er worden toch ook bloedproeven gedaan, bijvoorbeeld? En zo zijn er nog wel meer voorbeelden te vinden van de inwerking op je lichamelijke integriteit. Maar dat is een gevolg van consensus tussen arts en patiënt. En je hebt toch die bodyscans? Allemaal waar, maar toch van een andere orde. En als er nu nog overtuigende bewijzen voorlagen van nut en noodzaak voor die entingen…

Maar dat is allerminst het geval. Het hele gedoe wordt met de dag ongeloofwaardiger. Maar zoals ik al eerder schreef: “ze” hebben de angsttroefkaart knap uitgespeeld. Maar er ontwikkelt zich een boemerang. Niet in de laatste plaats door al die mensen die zich plat gezegd genaaid voelen door een overheid die de ene na de andere belofte niet waar kan maken, vooral die over veiligheid niet, maar als een blind paard voortholt op de eenmaal ingeslagen foute weg. En de grootste miskleun zijn de vaccins zelf. Die zich nog in een testfase bevinden [dat wordt ook alweer vergeten], die blijken matig, of helemaal niet of heel kort te werken. De schades die ze veroorzaken, worden zoveel mogelijk weggemoffeld. Glashard ontkend. Doodsoorzaken worden naar believen [of naar instructie?] ingevuld; dat was trouwens altijd al een probleem, want iedereen gaat tenslotte dood omdat het hart er mee ophoudt. Maar wat nu in te vullen als doodsoorzaak? Aansprakelijkheid voor schades, die is contractueel geheel bij de overheid neergelegd, dus in feite bij de belastingbetaler. Exorbitante winsten van direct en indirect betrokken industrie [en de gasten die de posities en de aandelen hebben, niet te vergeten] worden toegelaten. Ontwijkende belastingroutes worden mogelijk snel aangepast. Maar “ze” gaan gewoon door, niets en niemand ontziend, de ijdeltuit voorop. Met een soort salami tactiek. Een tactiek van geleidelijke uitsluiting. Briljant was overigens de manoeuvre om ‘versoepelingen’ aan te kondigen en tegelijkertijd een pas in te voeren, want eenmaal geaccepteerd door de massa’s, dan is er nauwelijks meer een weg terug. Hoewel, als er een kritische massa spijtoptanten zou opstaan…

Verbijsterend

Op 8 november 2021 werd Menno de Jong, viroloog en lid van het OMT, op BNR geïnterviewd met de vraag of hij überhaupt wel weet of het corona-toegangsbewijs enig effect heeft op het aantal besmettingen. De Jong antwoordt: “Er is nooit een formele test gedaan, het is gebaseerd op een theorie, een beetje. Als je gevaccineerd bent, heb je minder kans op infectie en minder kans om die infectie over te dragen, maar formeel is hier niet naar gekeken. Er is geen experiment geweest om te kijken hoe effectief de coronapas eigenlijk is. Het zou een goed idee zijn om eens te kijken hoe effectief dat is”. Vraag interviewster: “Er is dus niemand geweest die dacht, kom, laten we het onderbouwen? Voor hetzelfde geld werkt de pas niet. Je ziet nu namelijk dat de besmettingen oplopen”. De Jong: “Op goede theoretische overwegingen hebben we besloten dat het een goed idee is. Maar hoe effectief het is? Dat weten we niet precies.” Dat weten ze dus in het geheel niet. Vooralsnog wordt het beleid bepaald door de eentweetjes van OMT en regering. Nee, wij, OMT, zijn niet verantwoordelijkheid voor de politieke besluitvorming. En wij, regering, volgen de adviezen voor 99% op, maar zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van de adviezen. Indekken op de voorman, noemden we dat in militaire dienst.

En ik herhaal het nog maar eens een keer: het beleid is er op gericht al het andere naast vaccins uit te sluiten. Te verbieden zelfs dat er ook maar enig onderzoek wordt gedaan en bekend te maken naar wat de mensen zou kunnen helpen om hun weerstand te vergroten, hun immuniteit te versterken. Dreigen met boetes en intrekking van artsenlicenties. Artsen die notabene een indringende eed hebben afgelegd. De laatste versie van deze eed:

Nederlandse artseneed (2003)
Ik zweer/beloof dat ik de geneeskunst zo goed als ik kan zal uitoefenen ten dienste van mijn medemens. Ik zal zorgen voor zieken, gezondheid bevorderen en lijden verlichten. Ik stel het belang van de patiënt voorop en
eerbiedig zijn opvattingen. Ik zal aan de patiënt geen schade doen. Ik luister en zal hem goed inlichten. Ik zal geheim houden wat mij is toevertrouwd. Ik zal de geneeskundige kennis van mijzelf en anderen bevorderen. Ik erken de grenzen van mijn mogelijkheden. Ik zal mij open en toetsbaar opstellen, en ik ken mijn verantwoordelijkheid voor de samenleving. Ik zal de beschikbaarheid en toegankelijkheid van de gezondheidszorg bevorderen. Ik maak geen misbruik van mijn medische kennis, ook niet onder druk. Ik zal zo het beroep van arts in ere houden.

Dat beloof ik
of
Zo waarlijk helpe mij God* almachtig.

*Gekozen is voor de algemene formulering ‘God’, waarbij studenten afhankelijk van hun
 geloofsovertuiging de naam van hun God in gedachten kunnen invullen.

Het feit dat een overheid artsen belemmert in de uitoefening van hun vak, waarvoor ze deze eed hebben afgelegd, dit feit alleen al is voldoende voor ontslag op staande voet. Want de verantwoordelijken schieten toerekenbaar tekort. [vroeger heette dat wanprestatie].

Naast de overheid, laat ook de volksvertegenwoordiging het in grote meerderheid afweten. Dus daar hoef je niets meer van te verwachten. Er is een soort geloof bij die mensen neergedaald. En zoals een gelovige ooit tegen mij zei: “een geloof is een gelóóf”. Treffend. Valt niet aan te tornen. Een enkeling stelt zich partieel kritisch op, maar het front blijft gesloten.

Maar je kunt je als burger toch ook wenden tot de onafhankelijke rechter? En zoals een advocaat ooit tegen mij zei: “u gelooft toch niet dat ik voor de rechtbank ga staan te liegen? Ik laat alleen het licht schijnen daar waar ik het licht wil hebben”. Maar de rechters dan? Het zijn óók mensen. En zou er één rechter zijn zonder politieke opvatting of mening over wat er in de maatschappij gaande is? Nee, dat niet, maar hij of zij [is dit correct genoeg?] moet ‘de wet’ toch toetsen? Maar die ‘wet’ is helaas niet absoluut. Er is dus ruimte voor interpretatie. Dat staat iedere dag in de krant. De rechtbank zegt: schuldig. Het gerechtshof zegt: onschuldig, of omgekeerd. Er zijn in het kader van de huidige situatie vele rechtszaken gevoerd die het overheidsbeleid betwistten. Lees of hoor je nauwelijks iets inhoudelijks over in de media. Behalve die keer dat de invoering van de avondklok door een rechter als onvoldoende onderbouwd werd beoordeeld. Dezelfde dag, of de volgende dag, daar wil ik afwezen, was het “lek” gerepareerd.

Interessant is wat Folkert Jensma in e-NRC schrijft op 19 november 2021. Citaat: “…geen harde wet maar een brondocument, zoals het EU-Handvest voor de grondrechten bijvoorbeeld, waarin ieders recht op vrijheid, dus ook van ongevaccineerden, in artikel 6 is opgenomen. Alleen houdt artikel 6 óók het recht op veiligheid in. Botsende grondrechten dus. Als er een pandemie is die de IC’s verstopt, dan is het al vrij snel redelijk om ieders vrijheid in te perken ten bate van de algemene veiligheid. Nog afgezien van de positieve plicht van de overheid om ieders gezondheid te beschermen”, aldus Jensma. De laatste zin is in de huidige situatie ronduit een gotspe. En ook overigens is het drijfzand, want hij gaat uit van het feit dat de overheid ervoor gezorgd heeft dat er überhaupt voldoende IC’s zijn; de werkelijkheid hier is dat deze in tien jaar in aantal zijn gehalveerd. En daar wordt het gehele beleid aan opgehangen. En de rechters zijn hier volledig in meegegaan. In alle processen werd het overheidsstandpunt gevolgd. Ziet u, lezer, hoe we zo in een vicieuze cirkel zijn beland?
En dan doemt de vraag op: hoe ver kun je gaan met het beperken van rechten van ongevaccineerden? Nou, heel ver. Daar wordt al volop op voorgesorteerd.
Wat er gaat komen? Mensen met medische indicatie krijgen ontheffing, mensen met gewetensbezwaren moeten een procedure voor erkenning doorstaan. En de andere mensen? Het College voor de Rechten van de Mens vindt een vaccinatieplicht niet per definitie in strijd met de mensenrechten.  Nou dan weet je wel waar het schip gaat stranden…

Maar ik doe niet mee.

Nooit kunnen denken dat we nog eens in zo’n smerige, geraffineerde, oorlog zouden belanden. Met deze column heb ik aan mijn burgerplicht voldaan.

43 Schokkend bericht van de Arbo vloer

7 juni 2021

Door Wim Zeegers

“Zoals je misschien weet voer ik voor een Arbodienst geregeld gesprekken met zieke en arbeidsongeschikte werknemers waarover ik rapportages opstel. De afgelopen weken heb ik er heel wat ontmoet die na vaccinatie ernstige klachten ontwikkelden: duizeligheid (tot omvallen toe), extreme vermoeidheid, misselijkheid en braken, diarree, langdurig wazig en dubbel zien, koorts e.d. De klachten houden langdurig aan (meer dan 8 dagen) en de restschade is volledig onduidelijk. Het viel mij op dat huisartsen helemaal niets doen met de klachten, terwijl ze verplicht zijn om te rapporteren. Door de patiënt al telefonisch af te serveren en niet te ontvangen, blijft registratie en rapportage achterwege. En daarmee wordt de incomplete publieke informatie voorziening verder scheef getrokken. Ik word er knap moedeloos van. Het valt mij op dat patiënten die ziek zijn geweest door het SARS-CoV-2 virus, blijkbaar meer bijwerkingen door vaccinatie ervaren. Bij hen wordt soms een tweede vaccinatie met een mRNA vaccin door de betrokken medici afgeraden.”

De stand bij het Lareb per 24 mei 2021: 60.301 meldingen. Die zijn onderverdeeld per vaccin. Er vielen 351 doden.

Een immunoloog van UMC Amsterdam zegt in het AD [4 juni 2021]: “Als je heel veel mensen vaccineert, zitten daar bijvoorbeeld altijd mensen tussen die ook zonder de vaccinatie een hartstilstand hadden gekregen.”

Ja, uiteindelijk gaan we allemaal dood omdat het hart ermee stopt…

Maar als u de podcast met epidemioloog Bijl heeft beluisterd, dan kun je journalist Zwagerman hebben horen zeggen dat zij uit de eerste hand van vier mensen weet, waarvan er drie zijn overleden aan- en één in het ziekenhuis is beland – met een hersenbloeding, kort na vaccinatie.

Het gesprek met Bijl begint na ruim 7 minuten, dus even doorscrollen! Het duurt ongeveer 30 minuten. Bijl is – als echte wetenschapper – zoals gewoonlijk voorzichtig, des te meer waarde hecht ik aan zijn uitspraken. Die voor de goede toehoorder glashelder zijn. Luister naar wat hij zegt over relatief en absoluut risico. We worden belazerd, zo simpel is het.

42 Maskerade

15 maart 2021

Door Wim Zeegers

Mondkapjes – het is nog begin 2020

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de heer de Jonge (1977, CDA): “Mondkapjes, of alles wat daarop lijkt, het voegt niets toe, het biedt echt een vorm van schijnveiligheid, dus laten we dat nu niet doen.” Link hier.

De heer prof. dr. van Dissel (1957) RIVM, Rijks Instituut voor Volksgezondheid en Milieu, dat valt onder het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport: “Wetenschappelijk bewijs ontbreekt daar domweg voor”.

Hij haalde een studie van een Noors instituut aan over de effectiviteit van het dragen van mondkapjes. “Om te illustreren: 200.000 personen moeten ten minste een week een mondkapje dragen om misschien één besmetting te voorkomen.” Link hier.

Dr. Anthony Fauci (VS): “Het dragen van een mondkapje heeft geen nut (‘no reason for’)”. Link hier. Dr. Anthony Fauci (1940) has served as Director of the National Institute of Allergy and Infectious Diseases since 1984. He’s become a prominent leader during the novel coronavirus pandemic.

“Fauci first spoke about the wearing of masks amid the COVID-19 pandemic during a March 2020 interview with 60 Minutes. “Right now, in the United States, people should not be walking around with masks,” Fauci said during the interview. “There’s no reason to be walking around with a mask.”

He continued, “When you’re in the middle of an outbreak, wearing a mask might make people feel a little bit better and it might even block a droplet, but it’s not providing the perfect protection that people think that it is.”

Het draaien begint

“In the months following Fauci’s March comments and the CDC’s updated mask guidance, Fauci, the director of the National Institute of Allergy and Infectious Diseases, has since changed his views on mask wearing. During a July 2020 interview with the Washington Post, Fauci said, “Back then, the critical issue was to save the masks for the people who really needed them because it was felt that there was a shortage of masks.” Link hier.

Een poosje later: het draaien begint ook in Nederland

Een duidelijk besmuikte premier Rutte: “Dan helpt het toch echt wel, als je dat mondkapje opzet”. [‘echt wel’, de heer Rutte weet dat hij jokt].

Maar dán komt de werkelijke aap uit de mouw

VVD minister van ‘Medische Zorg’, sinds 9 juli 2020 als opvolger van de gevallen Bruno Bruins: Tamara van Ark, op 29 juli 2020: “Omdat er vanuit medisch oogpunt geen bewezen effectiviteit is van mondkapjes heeft het kabinet besloten dat er geen landelijke verplichting komt voor het dragen van niet-medische mondkapjes. En dat is wat wij vandaag ook gedeeld hebben met het Veiligheidsberaad. Maar vanuit het Veiligheidsberaad kwam wel breed het verzoek om lokaal maatwerk gericht op gedragsbeïnvloeding, dus niet zozeer medisch gerelateerd, maar wel gericht op gedragsbeïnvloeding, om dat instrumentarium toch eens onder de loep te nemen en ook te kijken waar zou je mee kunnen experimenteren, waaronder dus ook bijvoorbeeld met mondkapjes.” Link hier.

Achtereenvolgens komen in de video die in dit artikel wordt getoond, van Dissel, van Ark en Bruls (1966, burgemeester van Nijmegen en voorzitter van het Veiligheidsberaad) aan het woord. Alleszins nuttig om dit nog eens terug te kijken…

Ze zijn er heel open over, maar… nee, wat ik ervan vind, dat ga ik niet opschrijven.

En vervolgens werd het per 1 december 2020 gewoon verplicht natuurlijk…

Link hier.

Een gedragsexperiment, dus. Vernederend voor de bevolking. Zinloos en onnodig. Daartegen verzet ik mij.

  • Mondkapjes maken de mensen bang, er is dreiging, denken zij.
  • Mondkapjes laten zien hoe gehoorzaam de mensen zijn.
  • Mondkapjes zijn schadelijk.
  • Mondkapjes zijn niet gezond.
  • Mondkapjes zijn vies.

En verzet is meer dan nodig, mensen, want nu komen na de leugens ook nog de manipulaties

“Jaap van Dissel van het RIVM en het OMT heeft de Tweede Kamer misleidende informatie verstrekt over mondkapjes. Hij liet op 21 januari 2021 een grafiek zien waaruit een heel licht positief effect van mondkapjes zou blijken. Het wetenschappelijke artikel waaruit hij citeerde bevat echter een andere grafiek, die een negatief effect laat zien: mondkapjes leiden tot méér besmettingen.”

Dat is bekendgemaakt door Ademvrij.NU, een stichting die zich beijvert voor de afschaffing van de mondkapjesplicht in Nederland. Link hier.

Interviewer James Roolvink praat hierover met Karel Beckman, voorzitter van de stichting Ademvrij.NU, en Daniel Pardoen, voorzitter van de stichting Ik Wil Gewoon Naar School , die zich inzet voor de afschaffing van de mondkapjesplicht en andere maatregelen, zoals afstand houden, op scholen.

Beckman vertelt dat woordvoerder Dr. Coen Berends van het RIVM bevestigt dat het wetenschappelijke artikel waar Van Dissel zich op beroept in de briefing aan de Kamer per saldo een negatief effect laat zien van mondkapjes, maar Berends voegt daar aan toe dat dit weinig uitmaakt, omdat “je niet kunt spreken van een positief of negatief effect van mondkapjes”.

Volgens Beckman moet deze erkenning van OMT en RIVM dat mondkapjes niet werken, reden zijn voor kabinet en Kamer om de mondkapjesplicht – die stilzwijgend is verlengd tot 1 juni 2021, alsnog op te heffen. Hij noemt de mondkapjesplicht een onaanvaardbare schending van de lichamelijke integriteit van het individu, een grondwettelijk recht.

Pardoen vertelt in het interview over de destructieve psychologische gevolgen van de mondkapjesplicht voor scholieren. Zijn stichting heeft een kort geding tegen de mondkapjesplicht op scholen verloren, maar gaat in hoger beroep. “De rechter erkende dat mondkapjes schadelijk kunnen zijn, maar vond dat geen reden om hem daarvoor onwettig te verklaren.” Bron hier.

41 Bescherming Bevolking

14 januari 2021

Door Wim Zeegers (copyright)

De Telegraaf publiceerde op 25 december 2020 op haar site: “Professoren: waarom zwijgt de overheid over vitamine D?”

https://www.telegraaf.nl/nieuws/581832287/professoren-waarom-zwijgt-de-overheid-over-vitamine-d

Dat artikel verwees naar een eerdere publicatie in het Algemeen Dagblad op 28 oktober 2020: “Experts roepen iedereen op: slik vitamine D tegen corona”.

https://www.ad.nl/binnenland/experts-roepen-iedereen-op-slik-vitamine-d-tegen-corona~a6e26440/

In beide artikelen wordt de Wageningse hoogleraar Savelkoul aangehaald. Uit de Telegraaf:

Huub Savelkoul, hoogleraar immunologie van de Wageningen Universiteit: “Er zijn steeds meer studies die het voordeel van vitamine D aantonen. Ik vind het een soort van arrogantie dat de overheid eerst een meta-studie wil afwachten. Het lijkt wel alsof het ons niks interesseert dat er ondertussen mensen in het ziekenhuis komen en dood gaan.”

NB: ik voeg hier aan toe dat er al meer dan veertig jaar intensief onderzoek wordt gedaan naar vitamine D, met de daarbij passende hoeveelheid wetenschappelijke publicaties, 88.494 stuks in de PubMed op 14 januari 2021.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=vitamin+D

Wereldwijd zitten wetenschappers en artsen echter niet stil. Wat hebben die wetenschappers en artsen gedaan? Zij hebben vitamin-d-for-all opgericht.

“Call For Increased Vitamin D Use To Combat COVID-19”

https://vitamindforall.org/letter.html 

Het effect op de overheid is – vooralsnog – helaas nul, maar dat hoeft niet voor u te gelden, lezer, en ook niet voor uw naasten. Want met alle informatie uit dit bericht kunt u eenvoudig uw vitamine D status optimaliseren. Basis niveau eerst laten meten door een arts wordt sterk aanbevolen. En ook verdere begeleiding door een arts.

Inmiddels is de letter ondertekend (6 januari 2021) door 185 artsen en wetenschappers en dat zijn niet de eerste de besten. Staan daar ook Nederlanders tussen? Jawel, onder meer de eerder genoemde Huub Savelkoul.

Maar eerst wat algemene opmerkingen. De brief gaat uit van een gewenst niveau van 75 nmol/l. Zoals aangetoond in ’Stille Slopers’ is dat veel te laag; het zou moeten liggen tussen 100 en 150 nmol/l. De wetenschappers schrijven dat een derde van de wereldbevolking een niveau heeft lager dan 50 nmol/l. Dat zijn dan ook de mensen die op de IC’s overlijden.

Maar wat deze site zo interessant maakt is dat achter de namen van de ondertekenaars twee kolommen staan. De eerste is de kolom voor de “recommended intake” (aanbevolen inname), de tweede voor de “personal daily intake” (persoonlijke dagelijkse inname). Wat opvalt in de laatste kolom zijn de grote verschillen (een paar mensen geven het aantal eenheden niet op; te verlegen, veronderstel ik, of, en dat kan ook, ze nemen zelf geen extra vitamine D). Die ‘daily intake’ varieert van 1.000 to 10.000 eenheden per dag (25 tot 250 microgram). Gemiddeld 4.500 IE per dag.

NB: áls de huisarts al iets voorschrijft dan beperkt zich dat tot 400 of maximaal 800 IE. Gegeven de tekorten bij vooral de oudere bevolking is dit in vergaande mate onvoldoende.

De aanbevolen hoeveelheid (recommended intake) komt bij geen van de deelnemers boven de 4.000 eenheden uit. Hoe dat komt? De FDA (Federal Drug Administration) heeft eenvoudigweg verboden dat er wetenschappelijk onderzoek wordt gedaan naar hogere doseringen…

Nog even terug naar Savelkoul: hij beveelt 2.000 eenheden per dag aan en neemt zelf 1.000 eenheden per dag.

De  derde ondertekenaar is professor Bruce W. Hollis PhD, aan wiens werk (veertig jaar studie naar vitamine D) ik het bonushoofdstuk “De Zon- Vitamine D- en de Prostaat” heb gewijd. Wat neemt hij per dag? Dat is 6.000 eenheden. Toevallig neem ik dat zelf ook… ?

En de kosten? Vijfentwintig cent per dag.

Meer over vitamine D in ‘Stille Slopers’:

Hoofdstuk 4: “De schijn van het medicijn en het belang van de zon” (2017)

Hoofdstuk 5: “Zonlicht en vitamine D, de herontdekking van de eeuw” (2017)

Bonushoofdstuk: “De Zon – Vitamine D – en de Prostaat” (2020)

Dit bonushoofdstuk in pdf op aanvraag.

Alle hoofdstukken met uitvoerige bronvermelding.

En op deze website:

*column 1 ‘Vitamine D favoriet’

*column 34 ‘Vitamine D net zo belangrijk als vitamine C!’

40 Kent u die uitdrukking?

31 december 2020

Door Wim Zeegers

Kent u die uitdrukking? Daarmee begint dominee Gremdaat zijn conferences. Dat zou u, als lezer, op de gedachte kunnen brengen dat dit een humoristisch stuk wordt. Ik moet u teleurstellen.

In mijn jeugd werden we alleen tegen pokken ingeënt; litteken ter grootte van een dubbeltje op de bovenarm. In militaire dienst tweemaal DKTP (difterie, kinkhoest, tetanus, polio). De meesten jongens gingen fluitend verder, maar sommigen werden zó ziek, dat ze naar het militair hospitaal in Utrecht werden gebracht. Heb destijds als Rotarian nog meegedaan met de actie ‘polio de wereld uit’. Toen was mijn vertrouwen nog onbeperkt. Inmiddels denk ik er wat genuanceerder over. En als je nu wilt weten, hoeveel vaccinaties kinderen tegenwóórdig krijgen, dan moet je voor de details naar de website van de overheid:

https://rijksvaccinatieprogramma.nl/document/vaccinatieschema-rijksvaccinatieprogramma

Het zijn er welgeteld 14, waarvan 7 zogenaamde cocktails.

(Ik kreeg er dus 3, waarvan 2 cocktails).

Er is geen voorlichting, laat staan eerlijke voorlichting naar de bevolking toe over de verschillende vormen van de nieuwe vaccins, over de effectiviteit, over welk vaccin voor wie geschikt is, over hoe lang werkzaam en over de mogelijk schadelijke gevolgen. En die gevolgen waren er in het verleden en zullen er ook in de toekomst zijn.

Er bestaat grote onbekendheid met betrekking tot de Amerikaans wetgeving inzake vaccins. Die raakt ons echter ook, want de contracten met de industrie zijn geheim, omdat daarin afspraken staan over de aansprakelijkheid. 

(Er werd beweerd dat de geheimhouding nodig was vanwege concurrentie overwegingen. De medewerkers van een Belgische staatssecretaris zetten de prijzen echter in een Twitter-bericht: zes leveranciers; de goedkoopste €1,78 en de duurste €18,00 per dosis. Factor 10).

The National Childhood Vaccine Injury Act (NCVIA) is in 1986 tot stand gekomen, nadat ouders met succes claims hadden ingediend tegen vaccin-producenten bij rechtbanken (met jury), over schade die was toegebracht aan hun kinderen ten gevolge van de toediening van het DPT vaccin (Diphteria, Pertussis en Tetanus). Dat liep zodanig in de papieren dat fabrikanten er de brui aan wilden geven en dreigden te stoppen met de productie. Hierdoor kwam de zogenaamde herd immunity (een vorm van bescherming door massavaccinatie) in gevaar, vond de overheid. En dus werd het in deze wet zó geregeld: de farmaceutische industrie is immuun verklaard voor welke aansprakelijkheid dan ook.

Maar ja, die ouders moesten met hun klachten toch érgens naar toe kunnen en liever niet naar allerlei rechtbanken met jury’s. Dus kwam er een nevenwet: The National Vaccine Injury Compensation Program (VICP of NVICP), gefinancierd door de overheid, dus door de belastingbetaler. De klachten moeten worden ingebracht bij de U.S. Court of Federal Claims, in de volksmond Vaccine Court genoemd, maar dan wel zonder jury (dat was met opzet zo gedaan, omdat jury-rechtbanken over het algemeen hogere schadeloosstellingen toekennen).

Daar komt bij dat veel Amerikanen:

  • net als u, nog nooit van deze wetgeving hebben gehoord 
  • niet in staat zijn hun problematiek te verwoorden, laat staan te documenteren
  • niet weten dat de klacht ‘autistisch spectrum’ niet ontvankelijk is bij het Court (zie hiervoor de informatie over de Staat Rhode Island verder in dit bericht) en deze mensen dus bij voorbaat kansloos procederen
  • het voorschot voor een advocaat niet kunnen betalen

Deze collateral damage wordt in Nederland stelselmatig gebagatelliseerd, zelfs ontkend. De Amerikaanse overheid is daar echter volledig transparant over. Op haar website kun je precies zien welke vaccins welke schade hebben veroorzaakt en hoe hoog de schadevergoedingen zijn die daarvoor zijn uitgekeerd.

De teller staat 1 november 2020 op $ 4.484.709.478,09. Je moet even kijken, maar dan zie je: inderdaad, bijna vier-en-een-half miljard dollar… 

https://www.hrsa.gov/sites/default/files/hrsa/vaccine-compensation/data/data-statistics-report.pdf

De procedures duren gemiddeld vijf jaar.

Maar hier blijft het niet bij. Nadat door een whisteblower (in Amerika geniet een klokkenluider – in tegenstelling tot ons land – wettelijke, vergaande bescherming) grootscheepse fraude was blootgelegd bij het CDC (the Centers for Disease Control, (and Prevention, zetten ze er tegenwoordig bij), was dat voor de Staat Rhode Island aanleiding om het Congress voor te stellen om de wet NCVIA in te trekken. Hier leest u er alles over:

https://vaccineimpact.com/2018/rhode-island-urges-congress-to-repeal-law-protecting-big-pharma-from-vaccine-injuries-and-deaths-subpoena-cdc-whistleblower/

Nee, inderdaad, daar heeft u niets over in de media hier te lande gelezen. Het blinde geloof in enting is begrijpelijk, de door de media enerzijds dagelijks aangewakkerde angst draagt daar zeker aan bij en anderzijds het tot in den treure beleden mantra van ‘deskundigen’: entingen zijn ‘veilig en effectief’… En waag het niet ook maar enige kritische vraag te stellen! 

En dit is nog niet alles. In de ‘claimwet’ is een Vaccine Injury Table (VIT) ogenomen, waarin staat welke claims in aanmerking komen voor schadevergoeding. Er is continu een strijd gaande tussen degenen die steeds verdere beperkingen willen aanbrengen en degenen die dat natuurlijk tegen willen houden, de vertegenwoordigers van de slachtoffers. Hier leest u hun pleidooi: https://www.nvic.org/cmstemplates/nvic/pdf/accv/nvic-request-for-transparency-2020-proposed-table-changes.pdf

Nu er druk wordt uitgeoefend – door wie laat ik nu in het midden – om desnoods onvoldoend geteste vaccins tegen het virus op onze markt te brengen, en de bevolking of delen ervan – direct of indirect – te verplichten een enting te ondergaan, is enige kritische opstelling niet ongepast, toch? Want ziet u het voor u? Ruim 7 miljard mensen enten tegen almaar muterende virussen? En vraagt u zich ook niet af waarom geen enkele deskundige de vraag stelt – laat staan deze beantwoordt – hoe je de weerstand van mensen kunt verhogen, hun immuunsysteem kunt versterken?

In Nederland kennen we overigens ook een grote schadepost door vaccinaties. Dat is met Pandemrix gebeurd. Dit kan narcolepsie (slaapziekte) veroorzaken.

Het British Medical Journal (BMJ) publiceerde op 20 september 2018 dit artikel: Pandemrix vaccine: why was the public not told of early warning signs?

BMJ 2018; 362 doi: https://www.bmj.com/content/362/bmj.k3948

Op 21 september 2018 publiceerde NOS hierover: https://nos.nl/l/2251454

Citaat: “Hoewel het niet onomstotelijk vaststaat dat de vaccinatie met Pandemrix de narcolepsie veroorzaakt heeft, lijkt dat volgens de meeste onderzoeken wel het geval. Het kabinet heeft in de begroting voor 2019 (https://nos.nl/artikel/2251232-ministerie-trekt-miljoenen-uit-voor-schikkingen-na-vaccin-mexicaanse-griep.html) een bedrag van vijf miljoen euro opgenomen voor schikkingen met de slachtoffers. Maar de regering erkent geen aansprakelijkheid, omdat volgens staatssecretaris Blokhuis de wetenschappelijke discussie nog volop loopt.”

Kent u die uitdrukking?

“You can fool some of the people all of the time, and all of the people some of the time, but you can not fool all of the people all of the time” (Abraham Lincoln)

39 Opsteker die tegenvalt

30 december 2020

Door Wim Zeegers

Dit artikel in het British Medical Journal (BMJ) was een opsteker van jewelste: “Covid-19: Vaccine candidate may be more than 90% effective, interim results indicate”.

https://www.bmj.com/content/371/bmj.m4347

Daaruit alvast dit citaat: “Let’s put this in perspective. First, a relative risk reduction is being reported, not absolute risk reduction, which appears to be less than 1%. Second, these results refer to trials’ primary endpoint of covid-19 essentially and severity, and importantly not the vaccine’s ability to save lives, nor the ability to prevent infection, nor the efficacy in important subgroups (e.g. frail elderly). Those still remain unknown. Third, these results reflect a time point relatively soon after vaccination, and we know nothing about vaccine performance at 3, 6, or 12 months, so cannot compare these efficacy numbers against other vaccines like influenza vaccines (which are judged over a season). Fourth, children, adolescents, and immunocompromised individuals were largely excluded from the trials, so we still lack any data on these important populations.”

https://blogs.bmj.com/bmj/2020/11/26/peter-doshi-pfizer-and-modernas-95-effective-vaccines-lets-be-cautious-and-first-see-the-full-data/

Een paar dagen later kwam een andere fabrikant met een nog hogere score: meer dan 94%! Dit werd door de media ook zo – kritiekloos – doorgegeven. Maar er zit een adder onder het gras. Er is in het artikel sprake van relatief risico. Maar er bestaat ook nog zoiets als absoluut risico.

Voorbeeld. Stel je wilt een geneesmiddel testen op effectiviteit. Dan geef je een groep van 100 mensen het middel en een groep van 100 mensen een placebo (dat is een middel zonder enige directe werking). Na een jaar blijkt dat in de medicijngroep één dode viel te betreuren en in de placebogroep twee. Het verschil: twee min een, dat is 50%. Dit is een relatief risico. Maar de werkelijkheid was dat er 98 overlevenden waren in de placebogroep en 99 in de medicijn groep. En dat is 1 (één) procent verschil, het absolute risico.

Nog een voorbeeld. Je neemt twee groepen van duizend mensen. Stel ook hier valt één dode in de medicijngroep en twee doden in de placebo groep. Het relatieve risico is hier dus wederom 50%. Het absolute risico: 998 overlevers in de placebogroep en 999 overlevers in de medicijngroep, dat is 0,1 (nul komma één) procent. Indrukwekkende cijfers in meerdere opzichten. Want vanuit de verkoper gezien: 50% vermindering van risico. En dat ‘vertelt’ hij aan de dokter en de dokter vertelt het aan u. Maar vanuit de patiënt gezien was het risico tussen de 0,1 en 1 procent.

Dat de presentatie van de opstekers gebaseerd was op relatief risico was ook huisarts Martin Voerknecht (Bussum) opgevallen. In een twitter die een vriend mij toestuurde zegt hij onder meer: ‘Wilt u even het zand uit uw ogen vegen? Het BMJ helpt u erbij. Pfizer vaccin: 90 procent effectief! Het betreft een relatieve risicoreductie: in goed Nederlands heet dat: u wordt bedonderd waar u bij staat’. Voerknecht citeert een deel uit het artikel en komt tot de conclusie dat 127.500 mensen moeten worden gevaccineerd om één dode te voorkomen.

Inmiddels was er in het BMJ een zogenaamde rapid response verschenen:

https://www.bmj.com/content/371/bmj.m4347/rr-4

Deze liegt er niet om. In een mail wisseling met een vriend berekent de schrijver dat je 128.205 mensen moet vaccineren om één dode te voorkomen.

38 Memento Vivere. Mensch durf te leven!

13 september 2020

Door Wim Zeegers

De koning zei 4 mei 2020 op de Dam het nog zó, om niet te vergeten: “Het minste wat we kunnen doen, is: niet wegkijken, niet goed praten, niet uitwissen, niet apart zetten, niet normaal maken wat niet normaal is. En, onze vrije democratische rechtsstaat koesteren en verdedigen. Want alleen die biedt bescherming tegen willekeur en waanzin”.

Onze vrije democratische rechtsstaat koesteren en verdedigen.
De Wet openbaarheid van bestuur (Wob) is opgeschort. Aanvankelijk was het argument: we hebben geen tijd vanwege het virus. Ondertussen is iedereen met vakantie geweest en daarvoor was wél tijd. Onze volksvertegenwoordigers laten het schromelijk afweten. Deze Wet is er destijds niet voor niets gekomen. De media doen ook alsof het heel normaal is, geen enkel kritisch geluid. Geen enkele journalist, (of team van journalisten, want dat is voor deze klus wel nodig), die nu eens uit wil zoeken hoe het nu allemaal werkelijk gegaan is en wat de gronden voor de beslissingen zijn geweest. En wat de rol is – en is geweest – bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, van de WHO, de Wereldgezondheidsorganisatie.

Niet wegkijken, maar onder ogen zien. Niet normaal maken wat niet normaal is.
Maar hoever zijn wij al gegaan? In hoeverre hebben wij het zogenaamde nieuwe normaal (hoe kom je op het idee) al geaccepteerd? Alles gebaseerd op angst. Besmettingen die per dag worden bijgehouden. Vele ‘valse positieven’. Besmettingen zijn nog geen ziektegevallen (cases). Nooit eerder vertoond. Dag in dag uit wordt het angstvuurtje brandend gehouden. En het werkt. Mensen ontwijken elkaar, geven geen handen meer. Bang zijn ze niet, ongerust ook niet, zeggen ze, maar: “we zijn wel voorzichtig”. Wat is het verschil? De zichzelf steeds herhalende minister: “We zijn uiteindelijk pas beschermd als er een vaccin is.”

Daar denkt de Enschedese huisarts Bettine van Steenis heel anders over; “Blijf van mijn twee gezonde kinderen af.” Zij stelde haar vragen (over het vaccin) aan het RIVM bijvoorbeeld, en de instantie die medicijnen moet goedkeuren, het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG). Ze kreeg geen antwoord. Lees hier haar verhaal:

https://www.tubantia.nl/enschede/gewetensnood-bij-enschedese-arts-over-coronavaccin-ik-zal-voor-mijn-kinderen-vechten-en-voor-mijn-patienten~a1676607/

En willen mensen het wel onder ogen zien? Ik bedoel het letterlijk. Zien hoe de autoriteiten zich vergist hebben. In eerste instantie begrijpelijk, want: wat was hier aan de hand? Dus: rigoreuze maatregelen nemen. Grote mate van acceptatie door de bevolking. De waardering voor de premier schoot de hoogte in. Maar nu, na een maand of vijf, zes, daalt de geloofwaardigheid van de minister-president en de minister van Volksgezondheid met iedere persconferentie en dat ‘vragenuurtje’ deed de deur dicht (en dan heb ik het nog niet eens over de geloofwaardigheid van de minister van Justitie en Veiligheid). En het hameren op het mantra dat ‘het’ vaccin alle problemen op zal lossen is totaal ongeloofwaardig geworden. Waar er voorheen vele jaren over werd gedaan om een vaccin te ontwikkelen en te testen, kan dat nu binnen maanden, althans, die verwachting wordt gewekt. Onder meer door het in elkaar schuiven van testfasen, vanwege de vermeende urgentie. De risico’s bij deze experimentele vaccins op de langere termijn zijn volledig onbekend. Bij voorbaat wordt ‘collateral damage’ geaccepteerd. De contracten zijn geheim. De industrie eist vrijwaring en heeft die natuurlijk ook gekregen, anders zou de geheimhouding nergens voor nodig zijn geweest.

Hier wreekt zich het feit dat de minister over een vakgebied gaat, waar hij totaal, maar dan ook totaal geen verstand van heeft en volledig afhankelijk is van zijn adviseurs. Het lijkt wel of hij hun spreekbuis is geworden. Iedere visie ontbreekt. 

De rol van de media. Dat is een droevig verhaal. His masters voice ad infinitum. Kritiekloos en ‘besmettingsgevaar’ en ‘teststraat-problematiek’ gericht. En dus ontstaan er allerlei ‘alternatieve’ nieuwskanalen. Niet allemaal even goed, naar mijn mening, maar er is er toch wel één die er uitspringt: Café Weltschmerz https://www.cafeweltschmerz.nl

Maar nu kom ik op het onder ogen zien. Dan verwijs ik naar Ivor Cummins, een ‘problem solving engineer’ van het hoogste niveau. Ik volg hem al een paar jaar. Hij interviewde vele kopstukken uit de wetenschappelijk en medische wereld. Allemaal (nog) te zien op YouTube. De censuur van dit bedrijf verschilt overigens per land; dat kwam naar voren tijdens een rechtszaak, die huisarts Rob Elens tegen het bedrijf had aangespannen vanwege het verwijderen van twee interviews met hem, waarin het ging over het gebruik van hydroxy-chloroquine in de huisartsenpraktijk, naast twee andere middelen.

Ivor Cummins dus. Hier is zijn video: https://youtu.be/8UvFhIFzaac Titel: “Viral Issue Crucial Update Sept. 8th: the Science, Logic and Data  Explained”.  Duur: 37 minuten. Engels gesproken en niet ondertiteld, maar ook voor minder geschoolden in de Engelse taal goed te volgen. Hij doceert en doseert. De vele grafieken en bronvermeldingen, die je zelf kunt raadplegen, maken dit een zeer sterke presentatie. Aanvankelijk wilde ik hier wat citaten opnemen. Ik zag ervan af. Het zou alleen maar afbreuk doen. Alleen dit. Cummins laat zien dat een virus – ook het huidige – zich altijd volgens een vast patroon manifesteert: volgens de Gompertz curve of de Gompertz function (https://en.wikipedia.org/wiki/Gompertz_function). Hij vergelijkt het verloop in een aantal landen, waaronder Nederland. Die 37 minuten zijn een geweldige tijdsinvestering in je inzicht en kennis van deze materie.

Als er een vliegtuig is neergestort, al duurt het drie jaar, de oorzaak zal – of de oorzaken zullen – gevonden worden. Bij ziekte ligt dat heel anders. Naar oorzaken wordt niet gezocht. Er moet koste wat kost een behandeling komen. Het is een geldgedreven systeem.

Tenslotte.

Nu is het niet meer zo moeilijk om te bedenken waarom de overheid de contracten met de Europese vaccin-industrie geheim wil houden en de Wet openbaarheid van bestuur, de Wob, zonder merkbaar protest van onze volksvertegenwoordigers opgeschort heeft. Ook hier zullen de onvermijdelijke schadelijke gevolgen door de overheid, dus door de burgers worden gedragen.
Toen ik dit aan u, maar ook aan alle Eerste en Tweede Kamerleden stuurde, bleef het akelig stil. Normaliter reageert er wel deze of gene en af en toe krijg je een voorgedrukt antwoord, en inderdaad, meestal krijg je helemaal geen reactie, ondanks de inhoudelijkheid van je bericht, maar nu, doodse stilte alom. Nu ik het toch over onze volksvertegenwoordigers heb, ieder heeft een e-mail adres als volgt: naam@tweede/eerstekamer punt nl. Dat is openbaar. En men wekt ook de indruk dat je zo’n kamerlid kunt aanschrijven. Maar dat is een illusie. Het is meer een vorm van volksverlakkerij. Zeg dan eerlijk hoe het werkt. Dat je mail in een fuik komt van stafmedewerkers. Ik beschouw een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging niet als een reactie. De meeste partijen en kamerleden komen zelfs daar niet aan toe. Ze hebben lak aan de burger. Het interesseert ze niet. Toch moet ik één uitzondering maken. Dat is voor de SGP. Okay, de achtergrond van deze partij is natuurlijk dat zij vanwege geloofsovertuigingen niet zo’n voorstander van entingen zijn. Maar toch.

Dank voor uw email. We hebben in de afgelopen op diverse momenten kanttekeningen gezet bij het blindstaren op een vaccin als einde van alle coronamaatregelen. Het is nodig dat het kabinet perspectief schetst voor een situatie zonder vaccin. Laat de overheid óók inzetten op behandelingen en andere maatregelen die de risico’s van corona kunnen verkleinen. Ik verwijs kortheidshalve naar de bijdrage van Kees van der Staaij bij het recentste coronadebat: https://www.sgp.nl/actueel/van-der-staaij-over-grapperhaus-en-de-afstandsnorm–corona-debat-13/12480

Ik maak hierbij wel de kanttekening dat de SGP net als alle andere partijen (behalve FvD, van Haga en PVV) tegen het mogelijk gebruik van hydroxy-chloroquine in de huisartsenpraktijk heeft gestemd. Ik vraag me wel eens af: zouden deze mensen nooit aan enige vorm van gewetenswroeging lijden? Want dat is onontkoombaar als je je werkelijk in de werking van hydroxy-chloroquine als ionofoor voor zink hebt verdiept. Daardoor wordt replicatie van het virus in de cel – in het eerste stadium – voorkomen. Dat redt levens. Of lijden deze politici in extremis aan cognitieve dissonantie? (Fouten toegeven is tegennatuurlijk. Hoe meer bewijzen opduiken dat we het mis hebben, hoe krachtiger we de foute overtuiging verdedigen.)

Maar niet alleen de politici laten het afweten, misschien nog wel  meer de ‘onafhankelijke’ pers. Ook hier geldt: informeer jezelf. Bijvoorbeeld aan de hand van de publicatie van Harvey Risch PhD, epidemioloog bij Yale University: “An Effective COVID Treatment the Media Continues to Besmirch”. Ondertitel: “The Key to Defeating Covid-19 Already Exists. We Need to Start Using It”. Zie: https://mdvrdrmnblog.wpcomstaging.com/hcq/

“Het minste wat we kunnen doen, is: niet wegkijken.”

De uitspraak is niet van mijzelf, maar van een anonymus: “Dode vissen drijven altijd met de stroom mee”.

Je kunt natuurlijk in je angstbubbel blijven zitten. Maar schud het van je af! 

Mensch, durf te leven!*

*Een compositie van Dirk Witte (1917)

37 Grootste blunder ooit. Of was het opzet?

7 september 2020

Door Wim Zeegers

Canadese wetenschapper Ronald B. Brown PhD levert het bewijs: corona-maatregelen gebaseerd op volledig onjuiste interpretatie van case fatality rate (CFR) en infection fatality rate (IFR). Factor tien overestimation

Lockdown, afstand, mondkapjes [1], allemaal treurige en schadelijke gevolgen. Wilt u direct naar deze wetenschappelijke publicatie:

https://www.cambridge.org/core/journals/disaster-medicine-and-public-health-preparedness/article/public-health-lessons-learned-from-biases-in-coronavirus-mortality-overestimation/7ACD87D8FD2237285EB667BB28DCC6E9

Het gehele artikel is vervolgens te downloaden. De abstract, het uittreksel, geef ik hier [2] weer.

Dit heb ik niet zelf ontdekt, maar moet de eer laten aan de Schotse arts Malcolm Kendrick. Die schreef er een blog over, dat weer iets beter te volgen is voor de leek dan de publicatie van Brown. Hier is de link:

https://drmalcolmkendrick.org/2020/09/04/covid-why-terminology-really-matters/

Maar waar zijn de media? De kranten, de radio, de televisie? Geen woord. Die gaan dagelijks door met het negeren van relevante informatie en het verspreiden van desinformatie. De meeste mensen die ik spreek geloven het. Als mensen mij op mijn dagelijkse wandeling aan zien komen, steken ze de straat over, want oude man, gevaar! Als je nog in de veronderstelling verkeert dat krant, radio en tv onafhankelijk nieuws brengen, kijk dan eens waar die organisaties bijhoren. En dan hebben we nog die vileintroop, met zijn misplaatste rijkdom, en zijn ideeën. En zijn invloed op de media [3]. En wat deed hij in het Torentje? NRCHandelsblad van 28 januari 2012 op het World Economic Forum in Davos, citeert premier Rutte: “Ik complimenteerde Bill Gates dat hij een enorme inspiratie is” [4].

Degenen die de ferme standpunten hebben ingenomen en dat nog steeds doen [5] hebben een probleem; althans dat denken wij. Maar zij niet. Zij kunnen de waarheid niet meer toelaten. Dat wordt cognitieve dissonantie genoemd. Een verklaring hiervoor is te vinden in het boek “Mistakes were made (but not by me)”, van Carol Tavris & Elliot Aronson. In het Nederlands werd dat: “Er zijn fouten gemaakt (maar niet door mij)”. Het AD schreef daar in 2009 over: ‘Fouten toegeven is tegennatuurlijk. Hoe meer bewijzen opduiken dat we het mis hebben, hoe krachtiger we de foute overtuiging verdedigen. Cognitieve dissonantie is de innerlijke spanning die ontstaat zodra iemand wordt geconfronteerd met twee waarnemingen, ideeën, overtuigingen of meningen die psychologisch onverenigbaar zijn’, zegt Carol Tavris, sociaalpsychologe en co-auteur van het boek Mistakes were made (but not by me). ‘Het is een onplezierig gevoel, dat varieert van licht irritant tot ondraaglijk. De drijvende kracht erachter is zelfrechtvaardiging. We gaan tot het uiterste om onszelf en de wereld ervan te overtuigen dat we gelijk hebben, juist hebben gehandeld en geen fouten hebben gemaakt. Het is een ingesleten overlevingsmechanisme.’ Iedereen heeft de neiging zich vast te klampen aan een eenmaal ingenomen standpunt, ook als dat standpunt overduidelijk fout of verwerpelijk blijkt te zijn. Om cognitieve dissonantie te vermijden, creëren onze hersenen blinde vlekken zodra er iets voorbijkomt dat de orde verstoort.

Dat mogen we heel letterlijk opvatten. Amerikaans onderzoek met moderne beeldvormende apparatuur liet zien dat de hersencentra voor logisch redeneren zo goed als inactief worden wanneer we worden geconfronteerd met informatie die onze overtuiging ondermijnt. Zodra we een standpunt hebben bepaald en ons emotioneel aan een zaak hebben verbonden, laat ons verstand het afweten. Hoe groter iemands verantwoordelijkheid en maatschappelijk aanzien, des te sterker zijn behoefte aan zelfrechtvaardiging en hoe geringer de kans dat hij of zij fouten toegeeft. Carol Tavris zag dat vooral artsen, politiemensen en rechters – mensen met grote invloed op het leven van anderen – koppig voet bij stuk houden als ze worden geconfronteerd met evidente vergissingen. ‘Net als alle mensen maken artsen fouten’, stelt Tavris. ‘Maar de artsen die hun fouten ruiterlijk erkennen en hun excuses aanbieden, zijn zeldzaam. Ze gaan tot het uiterste om maar niet te hoeven aanvaarden dat ze iets hebben gedaan dat niet strookt met hun zelfbeeld, dat van een goed mens.’ Ook de wetenschap wordt geteisterd door zelfrechtvaardiging. Wetenschappers die hun identiteit hebben verbonden aan een hypothese, zijn vrijwel per definitie blind en doof voor argumenten die hun hypothese ondermijnen. Tavris: ‘De wetenschap gaat trager vooruit dan nodig zou zijn, omdat heersende, maar bewezen onhoudbare inzichten pas worden vervangen als de hersenen die deze inzichten hebben voortgebracht sterven. De medische wetenschap is extra gevoelig voor dit fenomeen. Door nieuwe inzichten te accepteren, geven dokters impliciet toe dat behandelingen of adviezen die ze decennia lang hebben verdedigd waardeloos of zelfs contraproductief zijn.’

Mijn pedicure moet, na mijn voeten behandeld te hebben, haar werkruimte ventileren door de deur open te zetten (lekker als het straks een graad of wat vriest), alle oppervlakten desinfecteren en haar bedrijfskleding verwisselen. De volgende klant moet buiten wachten; gelukkig is er een afdakje. Handen geven doen we niet meer. Juist met die handdruk kon je gevoelens uiten en uitdrukken. Die drie kussen zijn we ook kwijt. Maar eerlijk gezegd, daar ben ik nu weer niet rouwig om. Ieder nadeel… 

Bronnen en verdieping

[1] Mondkapjes. Het gemak waarmee de mens zich laat muilkorven is ongekend. Hoe gezond is dat? Wetenschapper Judy Mikovits PhD en jurist Kent Heckenlively analyseren dat in hun boek: “The Case Against Masks: Ten Reasons Why Mask Use Should be Limited”:

1. Oxygen is Good for Human Beings and Carbon Dioxyde is Bad!
2. How Does SARS-CoV-2 Spread?
3. How Effective is a Mask?
4. Six Feet Apart and Wearing a Mask?
5. What about Face Seal Leakage ad the Backward Jet?
6. What is the Actual Risk of Airborne Transmission?
7. What is a Dangerous Situation for the Vulnerable Exposed to SARS-CoV-2 to Develop COVID-19?
8. Can a Mask Become a Virus Trap?
9. The Myth of Asymptomatic Carriers
10. Children Do NOT Need to Wear a Mask to Return to School

Het boek is te koop in e-vorm voor €4,26; ook in printvorm te koop.

Nota Bene: burgemeesters die gaan experimenteren met mondkapjes als gedragsbeïnvloedingsmaatregel in de openbare ruimte. Dat laten we allemaal gebeuren. Gezag is geaccepteerde macht. Vergeet het. De overigens gerespecteerde burgemeester van Rotterdam liet zich volgens journalist Irene van den Berg (AD 5 september 2020) als volgt uit: “Ik wil mijzelf diep in de ogen kunnen kijken als deze hele ellende voorbij is en tegen mijzelf kunnen zeggen: “Ik heb geen maatregel onbenut gelaten om te vermijden dat er één Rotterdammer sterft of Corona oploopt”. En van den Berg schrijft dan: “Vervang corona door kanker en je begrijpt hoe onzinnig die uitspraak is”.

[2] In testimony before U.S. Congress on March 11, 2020, members of the House Oversight and Reform Committee were informed that estimated mortality for the novel coronavirus was ten-times higher than for seasonal influenza. Additional evidence, however, suggests the validity of this estimation could benefit from vetting for biases and miscalculations. The main objective of this article is to critically appraise the coronavirus mortality estimation presented to Congress. Informational texts from the World Health Organization and the Centers for Disease Control and Prevention are compared with coronavirus mortality calculations in Congressional testimony. Results of this critical appraisal reveal information bias and selection bias in coronavirus mortality overestimation, most likely caused by misclassifying an influenza infection fatality rate as a case fatality rate. Public health lessons learned for future infectious disease pandemics include: safeguarding against research biases that may underestimate or overestimate an associated risk of disease and mortality; reassessing the ethics of fear-based public health campaigns; and providing full public disclosure of adverse effects from severe mitigation measures to contain viral transmission.

[3] https://www.opednews.com/articles/Press-in-His-Pocket-Bill-by-Children-s-Health-Bill-Gates_Bill-Gates-Vaccine-Factories_Controlled-Media_Pandemic-200904-90.html

En het vervolg:

https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2020/09/07/bill-and-melinda-gates-foundation-media.aspx

[4] https://www.nrc.nl/nieuws/2012/01/28/rutte-wel-bill-gates-geen-thomas-mann-12158245-a1133758

Premier Rutte nam deze week voor het eerst deel aan het World Economic Forum in Davos. „Ik complimenteerde Bill Gates dat hij een enorme inspiratie is.”

[5] De bruidegom en zijn intimi gedroegen zich volkomen normaal, menselijk dus. Maar als je zelf aan het hoofd staat van het ministerie dat de maatregelen heeft uitgevaardigd en moet handhaven, dan heb je een probleem. Als de situatie zo levensgevaarlijk is dat de maatregelen gerechtvaardigd zouden zijn, dan stel je je intimi daaraan toch niet bloot? En in twee termijnen bekennen, ook niet sterk. Je kunt om opportunistisch politieke redenen nog wel denken dat het volk je geloofwaardig vindt, maar dat zou in maart 2021 best eens anders uit kunnen pakken. Zo lang hoeven we mogelijk niet te wachten, nadat de voormalige voorzitter van de Hoge Raad zich in het TV programma Buitenhof  (6 september 2020) ondubbelzinnig had uitgelaten. Jort Kelder, boezemvriend van de premier, liet zich OP1 niet onbetuigd: “wegwezen”. Ook de koning en de koningin gedroegen zich in Griekenland volkomen normaal, menselijk dus. Op de foto met de restaurateur. Dat ze dan min of  gedwongen met een excuusverklaring moeten komen, je houdt het allemaal niet voor mogelijk. En de koning zei 4 mei 2020 op de Dam nog zo, om niet te vergeten: “Het minste wat we kunnen doen, is: niet wegkijken, niet goed praten, niet uitwissen, niet apart zetten, niet normaal maken wat niet normaal is. En, onze vrije democratische rechtsstaat koesteren en verdedigen. Want alleen die biedt bescherming tegen willekeur en waanzin.”

36 Bijwerkingen, de Inspectie en het College

Een schokkend verhaal over machtsmisbruik, incompetentie en wetenschapsfraude

Door Wim Zeegers (copyright) 21 juni 2020

De arts werd overspoeld met patiënten die aan het virus leden. Wat kon hij doen? Twee dingen. Of paracetamol voorschrijven, of in ernstige gevallen patiënten insturen bij het ziekenhuis. Paracetamol wordt als ‘onschuldig’ gezien. Wel eens de bijsluiter gelezen?[1]

De arts ging samen met de apotheker op zoek naar andere behandelingsmogelijkheden. Kwam op het spoor van de Amerikaanse artsen Zelenko[2] en Cardillo[3] die met succes patiënten behandelden met een combinatie van hydroxychloroquine, HCQ, (dat al jarenlang onder meer bij malaria wordt ingezet en al lang vrij van octrooirechten is), azithromycine (antibioticum) en zinkorotaat [4]. Paste dat in zijn eigen praktijk toe bij een beperkt aantal van tien patiënten, die alle tien genazen. Kwam daarmee -enthousiast als hij was- in de openbaarheid. Twee dagen later (8 april 2020) werden de apotheker en de arts gebeld door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd…[5]

Wie is deze arts? Dat is drs. Rob Elens (1962) sinds 2010 orthomoleculair (“omdat ik mijzelf in de loop der jaren heb bijgeschoold”) huisarts in Meijel, Limburg. In een interview met het blad “Fit met Voeding”[6] zegt hij over het belang van zink: “Het is dé cofactor. Alle studies met HCQ in ziekenhuizen bij coronapatiënten geven aan: zonder zink werkt het vrijwel niet. HCQ is een zogenaamde ‘ionofoor’: zink is een ‘ion’ en ‘foor’ betekent gat. Er zitten gaten in HCQ en daardoor kan zink mee naar binnen de cel in. Daar interfereert zink met de kopieermachine van de cel, zodat het coronavirus zich niet meer kan vermenigvuldigen. HCQ is dus een soort zinktransporteur. Zink kan namelijk zelf de cel niet in. Maar er zijn wel bepaalde zinkpoorten. HCQ is een soort super- zinkpoort.”

Er zijn meer ionoforen, zoals quercetine. Zowel zink als quercetine komen in onze voeding voor, maar kunnen ook door suppletie worden verkregen (met dank aan bibliotheek punt ortho punt nl).

Uit een interview met Rijnmond (9 juni 2020): “Eind jaren negentig ben ik tropenarts geweest in Malawi en daar ken ik het middel hydroxychloroquine van. Een hartstikke goed en veilig medicijn tegen malaria. Tegen corona, in combinatie met zink, is hydroxychloroquine de gun en zink de bullet.”

Dat Elens bij belanghebbenden niet geliefd is moge duidelijk zijn. En alles wordt dan ook uit de kast gehaald om hem verdacht te maken, en in discrediet te brengen, zelfs tot aan de minister aan toe. FvD -ondersteund door de PVV- diende op 21 mei 2020 een motie in om hydroxychloroquine beschikbaar te krijgen in de eerste lijns- gezondheidszorg, dus voor huisartsen. Minister Hugo de Jonge deed het af als kwakzalversmotie. De treurigheid ten top. Het is de moeite waard om de manier waarop dit behandeld wordt in de Kamer te zien (lichaamstaal minister en minister-president) en te horen.[7] De Jonge leest voor wat zijn ambtenaren hebben voorgekookt. Zelf snapt hij hier niet veel van blijkt. Hij heeft duidelijk geoefend op de Engelse uitspraak van hydroxychloroquine, verwijzend naar de Amerikaans president, die natuurlijk ten voorbeeld wordt gesteld als niet serieus te nemen. De Jonge was inmiddels vergaand in onderhandelingen (die niet zo genoemd mogen worden worden, het waren ‘gesprekken’) om een vaccin in te kopen. Het is merkwaardig, dat bij veel mensen het idee leeft dat als er maar eenmaal een vaccin is, dat dan alle problemen zijn opgelost.

Vroeger was een arts autonoom. Die tijd ligt ver achter ons. Nu is een arts gebonden aan protocollen en richtlijnen. En als je daarvan afwijkt, dan komen de autoriteiten in het geweer.

Als eerste de inspectie. Ho ho, wij zijn er niet voor niets! De retorische vraag doet zich voor: handelde de inspectie op eigen initiatief of werd de actie van hogerhand ingegeven?[8]

De inspectie gaf de arts te verstaan dat de verstrekking (door de apotheker) en het voorschrijven door de arts van hydroxychloroquine niet was toegestaan bij patiënten die besmet zijn geraakt met Covid-19 virus, ofwel Corona virus. Hem werd een gedeeltelijk ‘Berufsverbot’ opgelegd.

Het geheel onderbouwde verweerschrift van arts en apotheker -met beschrijving van de gang van zaken- dat op 20 april 2020 werd ingediend, wil de lezer hier alstublieft wel als ingelast beschouwen.[4]

Voor alle zekerheid stuurde ik het verweer met een brief naar de Tweede Kamer, zodat het hopelijk niet uit het zicht zou geraken.

Onder meer stelde ik de vraag waarom het Elens protocol niet als pilot project zou kunnen worden aangemerkt met begeleiding door de overheid. De reactie luidde: “Uw brief is na ontvangst verspreid onder de leden van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De commissie heeft besloten dat de leden uw brief desgewenst kunnen betrekken bij het plenaire debat over de actuele ontwikkelingen rondom het coronavirus d.d. 20 mei 2020.”

Bedenk hierbij dat hydroxychloroquine al vele jaren op de markt is en zelfs al uit patent is gelopen, dus een lage kostprijs -van 50 cent- heeft. Bedenk ook dat het hier om een crisissituatie ging en dat arts en apotheker niets anders deden dan hun beroep uitoefenen.

Bedenk dat HCQ is geregistreerd voor malaria en lupus, maar een arts mag “onder bepaalde omstandigheden” off-label voorschrijven, en me dunkt dat dáár nu wel sprake van was… (Het is dan ook de vraag of de handelwijze van de inspectie voor de rechter stand kan houden). Bedenk ook dat de behandeling slechts vier dagen duurde.[4] En vraag je je ook af waarom dit telefonisch werd afgedaan en er niet gewoon een persoonlijk bezoek werd gebracht aan de arts? Waren de inspecteurs soms bang om in een risico gebied besmet te raken?

Of was er haast bij? Het bericht stond dezelfde dag van het telefoontje -8 april 2020- om 15.41 uur al op de website van de inspectie [9]. En daar bleef het niet bij. Men vond het ook nodig om er om 15.49 uur nog een twitter-bericht aan toe te voegen: “Huisarts en apotheker aangesproken op voorschrijven chloroquine tegen corona”. Zoals u inmiddels weet ging het om een protocol met drie middelen waarvan één er was: hydroxychloroquine en niet chloroquine. Als ‘goede tweede’ was daar het het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen [10]. Ho ho, wij zijn er ook nog!

Een brevet van onvermogen kan ook worden uitgereikt aan de voorzitter van het college, prof. Dr. Ton de Boer. In het AD van 20 mei 2020 laat hij zich als volgt uit: “Feiten krijg je niet door een medicijn uit te proberen op acht mensen en dan van de daken te schreeuwen dat je een oplossing hebt. Daar heb je grote degelijke studies voor nodig.” Het ging niet om acht maar om tien mensen en het ging niet om één medicijn, maar om een protocol met drie middelen.

Hij beschuldigt -indirect- de arts, Rob Elens, dat die maar wat roept, maar wat doet hij zelf? Verder zegt het college in een verklaring: “Hydroxychloroquine kan ernstige hartritmestoornissen veroorzaken, in sommige gevallen met dodelijke afloop. Ook het antibioticum azithromycine kan hartritmestoornissen veroorzaken. Daarom is de combinatie van deze twee medicijnen extra risicovol.” Nogmaals, het ging hier niet om twee medicijnen, maar om een protocol van drie middelen waaronder het essentiële zinkorotaat. Daar weet men niet veel, of helemaal niets van en daar gaat het bij de inspectie en het college dan ook niet over.

Dit houd je toch allemaal niet voor mogelijk. Sinds jaar en dag worden bijwerkingen van medicijnen gebagatelliseerd en nu ineens zouden ze ernstig van aard zijn bij een behandeling van vier dagen? En al die oude mensen die jarenlang zes, acht, tien, twaalf of meer medicijnen per dag moeten (moeten ja, de verzorger of verzorgster blijft er bij staan) nemen, die hebben geen last van bijwerkingen?

En toen kwam ‘The Lancet’ op 22 mei 2020 met een artikel waar ‘men’ met smart op zat te wachten: “Chloroquine or hydroxychloroquine for COVID-19: why might it be hazardous?”[11] (‘hazardous’ betekent ‘gevaarlijk’). De officiële titel: “Hydroxychloroquine or chloroquine with or without a macrolide for treatment of COVID-19: a multinational registry analysis.”

Voor eens en voor altijd zou er worden ‘afgerekend’ met het goedkope hydroxychloroquine. Het woord zink of zinkorotaat komt in het artikel niet voor.

Maar het artikel had grote gevolgen. Al op 25 mei 2020 besloot de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) de klinische proef met hydroxychloroquine op te schorten, aldus een artikel van nu punt nl [12]. Ze hadden nauwelijks tijd gehad om het artikel te bestuderen. Vroeger zou ik niet geloofd hebben dat wetenschappelijke onderzoeken worden opgezet met de bedoeling dat ze falen. Zodat gezegd kan worden: zie je wel, het werkt niet. Bij onderzoeken naar vitamine C is dit spel duizenden keren gespeeld, door opzettelijk een niet werkzame dosering te gebruiken.

Citaat uit het artikel van nu punt nl: “The Lancet publiceerde onlangs (22 mei 2020) een onderzoek dat aantoonde dat het medicijn verband hield met een verhoogd risico op overlijden door hartaandoeningen.”

Nog een citaat: “Gezondheidsexperts hebben meermaals gewaarschuwd voor de gevaarlijke bijwerkingen van het medicijn. Ook in Nederland wordt het middel ontraden, vertelde een internist-infectioloog in het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC).”

Kortom, er wordt continu een sfeer gecreëerd, waarbij de bevolking angst wordt aangejaagd. En nogmaals: weleens gehoord dat medicijnen geen bijwerkingen hebben? En dat ook paracetamol dodelijk kan zijn?

En toen barste de bom.

Woensdag 3 juni 2020 distantieerde ‘The Lancet’ zich al van de inhoud van het artikel, maar wilde het nog niet intrekken. Dat gebeurde alsnog op donderdag 4 juni 2020 en de publicatie ervan vond plaats op vrijdag 5 juni 2020.[13]

De wetenschappers die in de fout waren gegaan, schreven: “We can never forget the responsibility we have as researchers to scrupulously ensure that we rely on data sources that adhere to our high standards. Based on this development, we can no longer vouch for the veracity of the primary data sources. Due to this unfortunate development, the authors request that the paper be retracted.”

“We deeply apologise to you, the editors, and the journal readership for any embarrassment or inconvenience that this may have caused”.

Dan ga je toch wel heel erg diep door het wetenschappelijke stof… Je kunt het artikel nog wel zien, maar er staat met grote rode letters door heen gedrukt:

R E T R A C T E D

“Dit is een schokkend voorbeeld van hoe onderzoek wordt misbruikt te midden van een mondiale gezondheidscrisis”, aldus Richard Horton, hoofdredacteur van ‘The Lancet’ in ‘The Guardian’ (4 juni 2020).[14] Onderzoeksjournalisten van deze krant brachten de zaak aan het licht.

Hoe gretig waren zij, die toch al om welke reden dan ook tegen het gebruik van hydroxychloroquine waren, toen die eerste publicatie verscheen en zij daar hun afkeuring en veroordeling aan op konden hangen. Die schamen zich nu natuurlijk… Maar, zoals ‘The Guardian’ schrijft, daar bleef het niet bij. Ook een ander artikel van deels dezelfde auteurs werd teruggetrokken en wel het artikel “Cardiovascular Disease, Drug Therapy, and Mortality in Covid-19” gepubliceerd in ‘The New England Journal of Medicine’.[15]

Deze grootscheepse fraude kreeg niet veel aandacht in onze media. Citaat uit het AD van 11 juni 2020: “Twee weken geleden werd de studie (naar hydroxychloroquine) tijdelijk stilgelegd na een publicatie in een medisch vaktijdschrift The Lancet, waarin werd geconcludeerd dat de middelen zouden leiden tot meer sterfgevallen. Die publicatie -en harde conclusie- is inmiddels ingetrokken, maar de Nederlandse onderzoekers hebben deze week alsnog besloten de studie te beëindigen”.

“is inmiddels ingetrokken”… Er was sprake van pure fraude!

Wie zaten er achter de frauduleuze ‘wetenschappelijke’ publicaties? Wie heeft het artikel ‘besteld’? Wie wilden HCQ blokkeren als middel voor COVID-19? Dat is blootgelegd door prof. Michel Chossudovsky van Global Research Canada.[16]

Dan kom je uit bij het bedrijf ‘Surgisphere Corporation’, met CEO en mede-auteur Dr. Sapan Desai. De hoofdauteur was Harvard Medical School-professor Dr. Mandeep Mehra.

Citaat in vertaling: “The Lancet erkent, dat de studie financiering heeft ontvangen van de William Harvey Distinguished Chair in Advanced Cardiovascular Medicine in Brigham and Womens’s Hospital, die wordt bezet door Dr. Mandeep Mehra. In dit verband is het vermeldenswaard dat Brigham Health een groot contract heeft met ‘Gilead Sciences Inc’, voor de ontwikkeling van het Remdesivir medicijn voor de behandeling van COVID-19.”

Het artikel in het AD van 11 juni 2020 sluit als volgt af: “De onderzoekers hebben hoge verwachtingen van ebola-medicijn Remdesivir, dat het coronavirus zou remmen. Dat middel is erg schaars. En héél veel duurder dan hydroxychloroquine, zink, vitamine D en vitamine C, om maar eens wat te noemen. En het zou remmen… tja.

Maar prof. Chossudovsky legde de vinger nog op een andere zere plek. Daarvoor gaan we naar Dr. Anthony Fauci, de directeur van het National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID). De man was regelmatig te zien en te horen bij de persconferenties van de Amerikaans president inzake corona.

Citaat in vertaling: “Hij (Fauci) zei tegen CNN, voorafgaand aan de intrekking van het frauduleuze artikel … dat de gegevens aantonen dat hydroxychloroquine geen effectieve behandeling is. De wetenschappelijke gegevens zijn nu echt vrij duidelijk over het gebrek aan werkzaamheid”.

“Fauci heeft vanaf het begin van de campagne tegen hydroxychloroquine (HCQ) de zijde gekozen van de farmaceutische industrie, die vergelijkbare ‘wetenschappelijke argumenten tegen HCQ hanteerde”. “Fauci heeft categorisch volgehouden dat er geen genezing van COVID-19 was behalve die enige oplossing: het vaccin.”

Waar moeten we het in deze tijd van hebben? Van kritische journalisten, zoals die van ‘The Guardian’. Van kritische wetenschappers, zoals prof. Michel Chossudovsky. Van kritische burgers, zoals u, die dit leest.

De voor de hand liggende vraag hoe je de weerstand van mensen kunt verhogen en het immuunsysteem kunt versterken is nog door geen enkele autoriteit gesteld, laat staan beantwoord.

Gezag is geaccepteerde macht. Maar er komen behoorlijk wat barsten in de acceptatie.

De apotheose

Deze kwam met het verlossende bericht dat Nederland, samen met Duitsland, Frankrijk en Italië 300 miljoen doses gekocht heeft van een vaccin dat wordt ontwikkeld door farmaceut AstraZeneca en de universiteit van Oxford, terwijl de productie zal word gedraaid door een bedrijf uit Leiden.

Als het vaccin niet blijkt te werken, dan krijgen de betreffende landen wel een rekening, aldus AstraZeneca. Hoe schoon is het blazoen van dit bedrijf? [17].

Minister de Jonge erkende al (AD 15 juni 2020) dat het niet zeker is of het vaccin werkt. “We wedden bewust op meerdere paarden”, zegt hij. Een van die ‘paarden’ is bloedbank Sanquin die volgens het AD van 20 juni 2020: ‘dit najaar medicijn (op basis van antistoffen uit het bloed van donoren die besmet zijn geweest) tegen corona wil hebben. Klaar zijn vóór tweede golf’. Als het al lukt zal het middel voor een heel beperkte groep mensen beschikbaar zijn. Voor Wie? Ja, dat is een goede vraag.

Frank Ruesink [18] stelde de minister de volgende vraag:”Twijfelt u wel eens aan de veiligheid van vaccinaties?”

Hugo de Jonge: “Nee, nooit”.

Het protocol van de huisarts was veel te eenvoudig en veel te goedkoop en het werkte ook nog.

Laatste nieuws: (18 juni 2020, NRC): “Hugo de Jonge maakt coronacrisis de kern van zijn campagne”. (Hij wil lijsttrekker van het CDA én toekomstig premier worden). Wel eens gehoord van het Peter Principle? [19]

UPDATE 1 juli 2020

21 juni 2020: verboden demonstratie op het Malieveld tegen de corona maatregelen vindt deels ongeorganiseerd plaats.
*23 juni 2020: huisarts Rob Elens stapt naar de rechter
“We gaan de rechter vragen het besluit van de inspectie te beoordelen”
Zie en hoor hem zelf:  https://youtu.be/aN_Hb79rPLM  Duur: ca 2 minuten.
Huisarts Elens staat allang niet meer alleen:
Tot op dit moment (1 juli 2020) ondersteund door 123 medici en paramedici. De site biedt veel nuttige informatie.
24 juni 2020, 11.00 uur, aanbieding drie petities aan Tweede Kamer inzake corona-maatregelen en noodwetgeving.
24 juni 2020, 19.00 uur: minister-president en minister van Volksgezondheid kondigen versoepeling van de maatregelen aan. 
*25 juni 2020, 11.00 uur kort geding tegen de Staat inzake de corona-maatregelen: https://youtu.be/s_UlGlwtGro 
De zitting eindigt in wraking van de Rechtbank.
Pols en Engel lichten een en ander toe (ca 51 minuten):
*25 juni 2020, Het college ter beoordeling van geneesmiddelen, om 14.00 uur:
“Eerste medicijn tegen COVID-19 goedgekeurd”. En dat is? Virusremmer remdivisir. Het frauduleuze onderzoek in ‘The Lancet’ had toch zijn werk gedaan. Uitschakelen van hydroxychloroquine. Maar fraude of niet, de agenda wordt toch gewoon doorgezet. Lees hier de gehele publicatie: 
Citaat:
Oorspronkelijk is remdesivir ontwikkeld als medicijn tegen twee varianten van het ebolavirus. Het medicijn is hier alleen nooit voor geregistreerd. Wel leek remdesivir tijdens verschillende laboratoriumstudies te werken tegen het nieuwe coronavirus SARS-CoV-2. Daarom mocht het medicijn, met onze toestemming, al voorgeschreven worden binnen het zogenoemde compassionate use programma voor ernstig zieke patiënten in het ziekenhuis. Daarnaast startten de Europese medicijnautoriteiten begin mei een versnelde beoordeling van remdesivir. Anders dan bij een normale procedure zijn de medicijnautoriteiten tijdens het lopende medicijnonderzoek betrokken en werden resultaten al tussentijds beoordeeld. Hierdoor konden onderzoekers op tijd bijsturen, om ervoor te zorgen dat zij de juiste gegevens voor registratie verzamelden”.
Bij hydroxychloroquine en zink kon dat ‘compassionate use programma’ natuurlijk niet worden uitgevoerd…
25 juni 2020, 17.00 uur: De voorzitter van het college ter beoordeling van geneesmiddelen publiceert hier zijn “Column: ‘Over medicijnen’: Remdivisir eerste medicijn tegen corona maar geen wondermiddel”.
Lees hier het geheel:
Citaat: “…remdesivir is geen wondermiddel. Het kan worden gebruikt bij de behandeling van patiënten die door corona een longontsteking hebben opgelopen en extra zuurstof nodig hebben. Dat zijn dus mensen die in het ziekenhuis liggen en erg ziek zijn. En vaak, als ze uit het ziekenhuis komen, nog een lange revalidatie wacht. Een echt wondermiddel had hun die lijdensweg bespaard. De grote groep coronapatiënten die thuis op eigen kracht de ziekte doormaakt, is er ook niet mee geholpen. En je voorkomt er corona ook niet mee, zoals met een vaccin. Mensen kunnen nog steeds besmet raken en heel ziek worden. Dus nee, een wondermiddel is remdesivir zeker niet. Het is vooral het eerste medicijn dat echt werkt tegen dit nieuwe virus. Daarin zit de meerwaarde”.
En toen kwam de klap op de vuurpijl. 29 juni 2020 “Trump Administration Secures New Supplies of Remdesivir for the United States”. Hier kunt u het gehele overheidsbericht lezen: https://www.hhs.gov/about/news/2020/06/29/trump-administration-secures-new-supplies-remdesivir-united-states.html
Citaat: “Hospitals will receive the product shipped by AmerisourceBergen and will pay no more than Gilead’s Wholesale Acquisition Price (WAC), which amounts to approximately $ 3,200 per treatment course“. In euro’s: € 2.850. Dat is dus de prijs die een ziekenhuis voor een ‘behandeling’ moet betalen. Je verstand staat er bij stil…

Bronnen en verdieping

[1] De bijsluiter van paracetamol: https://db.cbg-meb.nl/Bijsluiters/h26242.pdf

[2] Zelenko MD, ca 41 minuten: https://youtu.be/1TJdjhd_XG8

[3] Cardillo MD interview (6 april 2020) https://fromrome.info/2020/04/06/dr-anthony-cardillo- hydroxychloroquine-cures-my-covid-19-patients-in-8-12-hours/

[4] Het protocol van huisarts Rob Elens:

a. azithromycine 500 mg 1 maal daags, gedurende 3 dagen, dit betreft dus in totaal 3 tabletten

b. hydroxychloroquine 200 mg 3 maal daags, gedurende 4 dagen, dit betreft dus in totaal 12 tabletten

c. zinkorotaat 50 mg 3 maal daags, gedurende 4 dagen, dus in totaal 12 tabletten

Hier het verweer en de beschrijving van de gang van zaken: https://www.centrumdepeel.nl/uploads/files/ Reactie%20IGZ_20200420_final_1.0.pdf

[5] Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd: https://www.igj.nl/over-ons/wie-is-wie Nog nooit zoveel managers bij elkaar gezien. De inspectie is gevestigd in Heerlen, 74 kilometer van Meijel, de standplaats van de arts.

[6] Fit met Voeding, 28ste jaargang, nummer 4, 11 juni 2020 https://fitmetvoeding.nl

[7] Kamerdebat over de ‘kwakzalversmotie’ van FvD (duur ca tien minuten): https://youtu.be/rEZzt_FHQFQ

[8] De inspectie valt onder het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

[9] De inspectie op de website: https://www.igj.nl/actueel/nieuws/2020/04/08/huisarts-en-apotheker- aangesproken-op-voorschrijven-chloroquine-tegen-corona NB: het was niet chloroquine, maar hydroxychloroquine.

[10] Geneesmiddelen. Een collega vroeg aan een aantal bevriende artsen: noem mij nou eens vijf geneesmiddelen die echt genezen. Ne enig nadenken kwam niemand verder dan één middel: antibiotica. Fantastische uitvinding in 1928 van de man van de penicilline, de Schotse arts en bacterioloog Alexander Fleming. Het middel voorkwam het voortijdig overlijden van heel veel mensen. Er kleven echter twee nadelen aan: het eerste is het enthousiaste gebruik, met name ook in de veehouderij, dat mogelijk tot resistentie leidt, en dan hebben we er niet veel meer aan. Het tweede nadeel is dat antibiotica ook bijwerkingen hebben. Het woord zegt het al: anti = tegen en biotica = leven. Wat vroeger de darmflora heette en nu het microbioom wordt genoemd, wordt ook aangetast. En dat kan nogal wat negatieve gevolgen hebben voor onze gezondheid. Herstel van het microbioom na antibiotica gebruik is dus noodzakelijk. Daarover meer in een ander hoofdstuk.

[11] Het artikel in The Lancet’: https://www.thelancet.com/pdfs/journals/lancet/ PIIS0140-6736(20)31180-6.pdf

[12] Artikel op nu punt nl van 25 mei 2020: https://www.nu.nl/coronavirus/6053605/who-staakt-onderzoek-naar- malariamedicijn-als-middel-tegen-covid-19.html

[13] Aankondiging intrekking artikel in ‘The Lancet’: https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/ PIIS0140-6736(20)31324-6/fulltext

[14] Het artikel van 4 juni 2020 in ‘The Guardian’ https://www.theguardian.com/world/2020/jun/04/covid-19-lancet- retracts-paper-that-halted-hydroxychloroquine-trials

[15] Het teruggetrokken artikel in “The New England Journal of Medicine”: https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMc2021225

[16] https://www.globalresearch.ca/the-corruption-of-science-the- hydroxychloroquine-lancet-study-scandal-who-was-behind-it-anthony- faucis-intent-to-block-hcq-on-behalf-of-big-pharma/5715568 De Nederlandse vertaling kunt u hier lezen: https://astutenews.com/2020/06/14/the-corruption-of-science-the- hydroxychloroquine-lancet-study-scandal-who-was-behind-it/ Prof. Chossudovsky ontdekte nog iets bijzonders. Citaat in vertaling: “Chloroquine werd in 2002 gebruikt en getest tegen SARS-1 coronavirus in een onderzoek onder auspiciën van de CDC (Centers for Disease Control and Prevention), dat in 2005 werd gepubliceerd in het peer-reviewed ‘Virology Journal’. De belangrijkste conclusie van het artikel was: ‘Chloroquine is een krachtige remmer van SARS-corona-virusinfectie en verspreiding’”. Zie: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16115318/

[17] Hoe schoon is het blazoen van AstraZeneca? Dat is in detail te lezen op de site: https://violationtracker.goodjobsfirst.org/parent/astrazeneca Penalty total since 2000: $ 1.148.775.284,- (21 ‘gevallen’)

[18] https://frankruesink.nl

[19] Het Peter Principle: “in a hierarchy every employee tends to rise to his level of incompetence”.